D1003 CAD/CAM sustavi

x. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 1V
ECTS bodovi: 4

dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv., konzultacije ponedjeljkom i srijedom od 14:00 do 15:00 u kabinetu 309
dr.sc. Antun Stoić, red. prof., konzultacije ponedjeljkom u 10h u kabinetu 306
dr.sc. Goran Šimunović, izv. prof., konzultacije ponedjeljkom od 12h do 14h u kabinetu G1A

Cilj kolegija

Upoznati studente s teorijom i praksom računalom podržanog konstruiranja (CAD) i računalom podržane proizvodnje (CAM), kao drugih CA mogućnosti.

Ishodi učenja

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

  1. Opisati mogućnosti CAD sustava
  2. Opisati mogućnosti CAM sustava
  3. Opisati mogućnosti CAE sustava
  4. Pripremiti seminar na zadanu temu iz odabranog područja CAD, CAM ili CAE


Povezivanje ishoda, učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Nastavna
aktivnost
ECTS
Ishod
učenja
Aktivnost
studenata
Metode
procjenjivanja
Bodovi
min max
Pohađanje
nastave
1,5 1-4 Prisutnost uz aktivno sudjelovanje Evidencija nazočnosti 15 15
Seminar
1 4 Izrada seminara
Ovisno o stupnju pripremljenosti/kvaliteti izlaganja
20 35
Usmena obrana seminara
0,5
1-4 Priprema izlaganja uz usmeno izlaganje
Ovisno o stupnju pripremljenosti/kvaliteti izlaganja 10 30
Kolokviji 1 1-4 Pismena provjera znanja Bodovanje kolokvija (2x5 pitanja) 10 20
Ukupno: 4 55 100