D801 Ekološki dizajn

II. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo
I. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo
Tjedno opterećenje: 2P + 2V (II. semestar), 2P + 0V (I. semestar)
ECTS bodovi: 5 (II. semestar), 3 (I. semestar)

Dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv., ured 309termin konzultacija
Dr. sc. Željko Ivandić, red. prof., ured 311termin konzultacija
Dr. sc. Mirko Karakašić, izv. prof., ured 407termin konzultacija
Ivan Grgić, dipl. ing. stroj., ured 402termin konzultacija
Dubravko Šotola, mag. ing. mech., ured 402termin konzultacija