D809 Metalne konstrukcije

I. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, Konstruiranje i razvoj proizvoda
VIII. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 2V (I. semestar), 2P + 0V (VIII. semestar)
ECTS bodovi: 5 (I. semestar), 3 (VIII. semestar)

Dr. sc. Milan Kljajin, red. prof. u tr. zv., ured 309termin konzultacija
Dr. sc. Dražan Kozak, red. prof. u. tr. zv., ured 310termin konzultacija
Dr. sc. Željko Ivandić, red. prof., ured 311termin konzultacija
Dr. sc. Mirko Karakašić, izv. prof., ured 407termin konzultacija
Ivan Grgić, dipl. ing. stroj., ured 402termin konzultacija
Dubravko Šotola, mag. ing. mech., ured 402termin konzultacija