D907 Teorija plastičnosti

III. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda,
IX. semestar sveučilišnog diplomskog studija Proizvodno strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda
Tjedno opterećenje: 2P + 2V (III. semestar), 2P + 1V (IX. semestar)    
ECTS bodovi: 5 (III. semestar), 3 (IX. semestar)

Dr. sc. Franjo Matejiček, red. prof. u tr. zv., ured 309termin konzultacija