D 967 Voda, goriva i maziva

III. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, usmjerenje: Energetska postrojenja

Tjedno opterećenje: 2P + 2V 
ECTS bodovi: 5 

Prof.dr.sc. Ivan Samardžić, red. prof. u TZ, kabinet 307, konzultacije petkom od 13h do 15h
Prof.dr.sc. Stjepan Aračić, red. prof. (vanjski suradnik u mirovini), kabinet G107, konzultacije utorkom od 10h do 12h i četvrtkom od 12h do 14h
Tomislav Šolić, mag.ing.mech., asistent, kabinet G105, konzultacije srijedom od 10 do 12h

Cilj kolegija

Proučiti pripremu i obradu tehnološke vode za potrebe energetskih postrojenja, analizirati optimalno i ekološko sagorijevanje plinovitih, krutih i tekućih goriva te obraditi primjenu maziva u procesnoj industriji.

Ishodi učenja


1.  Objasniti tehnologiju proizvodnje tehnološke vode
2.  Izabrati optimalnu tehnologiju za proizvodnju vodene pare i optimalne parametre izgaranja goriva
3.  Opisati korozijski utjecaj goriva, maziva i vodenog medija na energetsku opremu
4.  Analizirati ekološku pripremu i obradu otpadnih voda i ostatke procesa izgaranja u energetici


Povezivanje ishoda, učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Nastavna
aktivnost
ECTS Ishod
učenja
Aktivnost
studenata
Metode
procjenjivanja
Bodovi
min max
Pohađanje
predavanja, vježbi/laboratorijskih vježbi
2 1-4 Prisutnost
na nastavi
Evidencija 5 10
Kontinuirana
provjera
znanja
2 1-4 Priprema za
kolokvij ili
pismeni ispit
Kolokviji ili
pismeni ispit
50 80
Završni
ispit
1 1-4 Ponavljanje
usvojenog
gradiva
Usmeni ispit 5 10
Ukupno: 5       60 100