D 967 Voda, goriva i maziva

III. semestar sveučilišnog diplomskog studija Strojarstvo, usmjerenje: Energetska postrojenja

Tjedno opterećenje: 2P + 2V 
ECTS bodovi: 5 

Prof.dr.sc. Ivan Samardžić, red. prof. u TZ, kabinet 307, konzultacije petkom od 13h do 15h
Prof.dr.sc. Stjepan Aračić, red. prof. (vanjski suradnik u mirovini), kabinet G107, konzultacije utorkom od 10h do 12h i četvrtkom od 12h do 14h
Tomislav Šolić, mag.ing.mech., asistent, kabinet G105, konzultacije srijedom od 10 do 12h
Okvirni sadržaj predmeta:

Uvod. Osnovni pojmovi, fizičke i kemijske značajke vode. Tvrdoća vode. Tehnološki postupak za pripremu vode: filtriranje, uklanjanje CO2, O2 i drugih kemijskih tvari. Omekšavanje vode: postupci, postrojenja, izračun potrebnih kapaciteta. Izgradnja postrojenja za izmjenu iona. Problemi povezani zbog neadekvatne obrade vode. Goriva: tekuća, plin i kruti izvori, fosilna, obnovljiva, sirove nafte, prirodni plin, prerada i eksploatacija. Tekuća i plinska goriva: podjela, značajke, strukture i primjenjivost. Dizel, teška i preostala goriva: podjela i značajke. Proces izgaranja goriva. Kvaliteta goriva i problemi povezani s izgaranjem teških goriva. Norme za kvalitetu goriva. Maziva, klasifikacije i specifikacije maziva, podmazivanje, mjesto podmazivanja, proizvodnja i konstitucija maziva. Karakteristike maziva. Vrste maziva za zahtjeve visoke temperature. Sustavna ulja i njihova svojstva. Podmazivanje toplinskih turbina i ostalih strojeva; uvjeti i zahtjevi. Rukovanje mazivima (ulja i masti), zbrinjavanje otpada maziva. Kontrola kvalitete ulja, obrada nafte u objektima, preporuke za zamjenu maziva.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja:

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita:
  1. Jugoma: Maziva i podmazivanje, Zagreb, 1996.
  2. Krstulović, R. Tehnološki procesi anorganske industrije, Školska knjiga,Zagreb 1982.
  3. Zima, V. Goriva I maziva, Tehnički fakultet, Rijeka.
  4. Korać, V. Tehnologija vode za potrebe industrije, Beograd, 1985.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:
 
      1. E. Tireli; Goriva i njihova primjena na brodu, knjiga, Pomorski fakultet u Rijeci.
 
Način polaganja ispita:

Pismeni i usmeni ispit.