P307 Engleski tehnički jezik I

I. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 1P + 1V
ECTS bodovi: 2
Željka Rosandić, prof., konzultacije utorkom od 12h do 13h u kabinetu G115

Okvirni sadržaj predmeta:

Osposobiti studente za pronalaženje specifičnih informacija u obrađivanom tekstu, usvajanje zadane terminologije, prepoznavanje jezičnih struktura, prevođenje, pisanje sažetaka.
Obrađuju se stručni tekstovi s temama iz različitih područja strojarstva:
Engineering, General Principles of Dynamics, Energy, Hydroelectric and Solar Power Generation, Thermodynamics – Energy Conversion, Fluid Mechanics.
Gramatika se obrađuje prema zahtjevima teksta, a posebna se pažnja obraća onim kategorijama koje su karakteristične za registar tehničkog engleskog jezika: pasivne i participne konstrukcije, modali, složenice, tvorba riječi, glagolska vremena.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja:

Zadani se ciljevi ostvaruju retoričkom analizom obrađivanih tekstova, usmenim i pismenim vježbama za usvajanje vokabulara i razvijanje sposobnosti definiranja, klasificiranja, nabrajanja, opisivanja, prevođenja, logičke interpretacije složenica, pisanja sažetaka.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita:

  1. Hercezi – Skalicki, M.: 'Reading Technical English for Academic Purposes', Školska knjiga, Zagreb, 1993.
  2. Harding, K. & Taylor, L.: 'International Express – Intermediate (New Edition)', Oxford University Press, 2005.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:

  1. Master, P.: 'English Grammar and Technical Writing', Office of English Language Programs of the U.S. Department of State, Washington, DC, 2004.
  2. Bujas, Ž.: 'Veliki englesko – hrvatski rječnik', Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1999.
  3. Bujas, Ž: 'Veliki hrvatsko-engleski rječnik', Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1999.
  4. Šetina, S.: 'Englesko-hrvatski rječnik općeg i proizvodnog strojarstva', Strojarski fakultet Slavonski Brod, 1999.
  5. Cebalo, R.: 'RJEČNIK strojarskih tehnologija', vlastito izdanje, Zagreb, 1998.
  6. Lambert, V. & Murray, E.: 'Everyday Technical English', Longman, 2003.

Način polaganja ispita:

Pismeni ispit (polaže se nakon odslušanog kolegija).