P408 Engleski tehnički jezik II

II. semestar sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarstvo
Tjedno opterećenje: 1P + 1V
ECTS bodovi: 2
Željka Rosandić, prof., konzultacije utorkom od 12h do 13h u kabinetu G115

Cilj kolegija

Glavni ciljevi nastave stranog jezika kao popratnog studijskog predmeta glase:

  • razvijanje komunikativne i socijalne sposobnosti djelovanja u dotičnoj struci, prije svega u općejezičnim situacijama i onima koje prelaze okvire struke;
  • stjecanje znanja o jezičnim strukturama (znanje o govornim aktivnostima: funkcionalna i sistematska gramatika, u skladu s vrstama tekstova prikladnih za visoke škole)
  • produbljivanje znanja o stranom jeziku i njegovim strukturama
  • proširivanje stručnog znanja ponajprije na receptivnoj razini (pismena i usmena recepcija) ovisno o studijskom smjeru i željenoj jezičnoj razini
  • senzibilizacija za vlastitu odgovornost i za sudjelovanje u procesu učenja.


Ishodi učenja

 

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

  1. Prepoznati različite vrste tekstova (koji su prikladni za visoke škole), njihove dotične tekstualne obrasce i jezične aktivnosti
  2. Primijeniti različite stilove čitanja i slušanja u svrhu razumijevanja smislenog konteksta autentičnih tekstova (također i sa stručnim sadržajima)
  3. Argumentirano (usmeno/pismeno) prezentirati različite teme
  4. Analitički obraditi određene stručne sadržaje i prezentirati ih u okvirima stručno-specifičnih komunikacijskih postupaka
  5. Primijeniti jezične situacije u kojima se primjenjuje opći i stručni jezik


Povezivanje ishoda, učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Nastavna
aktivnost
ECTS Ishod
učenja
Aktivnost
studenata
Metode
procjenjivanja
Bodovi
min max
Pohađanje
nastave
1 1-5 Prisutnost
na nastavi
Evidencija 0 5
Pohađanje
vježbi
  1-5 Prisutnost
uz aktivno
sudjelovanje
Evidencija i  pregled vježbi 0 5
Završni
ispit
1 1-5 Ponavljanje
usvojenog
gradiva
Pismeni ispit 50 90
Ukupno: 2       50 100


Postotak 50-59 60-74 75-89 90-100
Ocjena  Dovoljan(2) Dobar(3) Vrlo dobar(4) Izvrstan(5)